Kəlbəcər adına ucalıq gətirən imza- Hidayət Elvüsal

25-06-2020 18:00
İqlimin, torpağın qoynunda yurd salan insanlara birbaşa təsirini o məkandan boy göstərən istedadlara rəğmən təyin etmək çox da çətin deyil məncə. Tanrı qələminin bütün rəng çalarında dünyanın ən gözəl məkanlarını üstlənən, görənlərin gözünü oxşayan, könlünü ovsunlayan əsrarəngiz təbiətli Kəlbəcərin yetişdirdiyi, ədəbiyyat, elm və digər sahələrdə nailliyyət, uğur qazanan istedadlı insanlar dediklərimə bariz nümunədi. Ədəbiyyatda olduğu kimi jurnalistikada da istedadı, iti qələmi, kəsərli sözü, əqidəsi ilə Kəlbəcər adına ucalıq gətirən sanballı imzaları var Kəlbəcərin. Sadaladığım keyfiyyətləri özündə birləşdirən, əslində xüsusi təqdimata ehtiyacı olmayan Hidayət Elvüsal imzası var jurnalistikamızda. 27 ildir Kəlbəcərsizlik qələminin "dadı"nı dəyişsə də, sözünə, özünə, peşəsinə sadiqdir H.Elvüsal. Yurd həsrəti, torpaq dərdi, Sücaət boyda itkinin ağırılarına dözmək düşüb qismətinə... 
Bu gün qüdrətli sözün hökmündə dəyişməz missiyası ilə dərdə güc gələn Hidayət Elvüsalın doğum günüdür.

Qeyd edək ki, Hidayət Elvüsal 1949-cu il iyun ayınınn 25-də Kəlbəcər rayonunda dünyaya göz açıb. Azərb­ybay­can Döv­lət Uni­ver­si­te­ti­nin jur­na­lis­tika fa­kül­tə­sini bit­irib.Bir sıra mətbu orqanlarda fəaliyyət göstərib. Kəl­bə­cər­də çı­xan “Ye­ni­lik” ra­yon qə­ze­tin­də, yer­li radio ve­ri­liş­ləri re­dak­si­ya­sın­da ça­lış­maq­la bə­ra­bər, Azər­bay­can Döv­lət Radio­su ilə əmək­daş­lıq edib. Daha son­ra «A­zər­bay­can gənc­lə­ri», «Kom­mu­nist­» (in­diki «Xalq qə­ze­ti») qə­zet­lə­rin­də iş­lə­yib. «Sə­hər»  qə­ze­ti­nin ya­ra­dı­cı­la­rın­dan biri ki­mi, baş re­dak­to­run müa­vi­ni, «Be­lə-belə iş­lər», «Kri­mi­nal» qə­zet­lə­ri­nin baş re­dak­toru olub. Döv­ri mət­buat­da oçerk­lə­ri, mü­sa­hibə və re­por­taj­la­rı, he­kayə və po­vest­ləri ilə çı­xış edib. «Be­lə-belə iş­lər» rub­ri­kası ilə dərc et­dir­diyi say­sız-he­sab­sız ya­zı­ları ilə po­pul­yar­la­şan Hi­da­yət El­vü­sal ey­ni za­man­da mah­nı mətn­lə­ri­nin müəl­lifi və hə­vəs­kar bəs­tə­kar kimi də ta­nınır.
Dalidag.az olaraq dəyərli ziyalımız Hidayət Elvüsalı doğum günü münasibətilə təbrik edir, sağlıqlı uzun ömür və yaradıcılıq uğurları diləyirik. Kəlbəcərə qovuşmaq, Qələbə nəğməsinin müəllifi kimi yurd yerində təbrik etmək arzularımızın ümdəsidir.

Sevinc Qərib
Dalidag.azKateqoriya: Karusel / Kəlbəcər
Tarix: 25-06-2020 18:00
Baxış sayı: 4682
Tarix: 28 iyun 2020 18:00
Sevinc Qərib​in imzası ilə oxuduğum bu həcmcə kiçik (əslində, təbrik miqyasından da kənara çıxıb, var olsun), mənaca dərin mənalı, kəlbəcərli qələm adamlarına ümumi məhəbbətin ifadəsi, Sücaətin dərd şələsi qədər ağır yükü çiyinlərinə alan, Azərbaycan mətbuatında öz dəst-xətti ilə sevilən Hidayət Elvüsalın doğum gününü xatırlatması məni kövrəltdiyi qədər də unutqanlığımızı anlatmaq baxımından dərs vermiş kimi oldu. Görün neçə kəlbəcərli əli qələmli var,birimizin yadına düşməyib ki, Hidayətimizi- sözünü Mirzə Cəlil kimi zarafatlarında deyən, müasir publisistikamızın sanballı imzalarından olan jurnalistimizin ad günüdür!
Var olun, Sevinc xanım, Dəlidağ.az saytının yaradıcısı, şair qardaşım Namiq Dəlidağlı​, Tanrı sizləri və Hidayətimizi qorusun, amin! Nəşriyyata az-az gəlirdi, indi hamımızın da ayağı o məbəddən kəsilub. Tanrı yolumuzu açsın, həm də Qarabağa, o cümlədən Kəlbəcərə. Hidayət Elvüsal haqqında xatirələr kələfim dolaşsa da, çalışacam bir "yumaq" sarıyım... TƏBRİK EDİRƏM!
Adınız:*
E-Mail:
Şərhiniz:
Kodu yazın: *
yenilə, əgər kod görünmürsə
Yazı axını