Kəlbəcərin İnzibati Ərazi Bölgüsü üzrə qəsəbə və kəndləri - SİYAHI

12-03-2024 13:11
Dövlət Statistika Komitəsi bir müddət öncə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Ərazi Bölgüsü Təsnifatını yenidən hazırlayıb.
Dalidag.az xəbər verir ki, təsnifat hazırlanarkən Ağdərə rayonunun yaradılması, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Laçın və Şuşa rayonlarının inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişiklik edilməsi və digər son dəyişikliklər nəzərə alınıb.
İnzibati Ərazi Bölgüsü Təsnifatına əsasən, hazırda işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonunda 1 şəhər, 1 qəsəbə və 124 kənd var.
Həmin yaşayış məntəqələri aşağıdakılardı:

1. Kəlbəcər şəhər iəd
K ə l b ə c ə r ş.

2. Abdullauşağı kənd iəd
A b d u l l a u ş a ğ ı k.
Ağyataq k.
Fətallar k.
Moz k.
Mozqaraçanlı k.

3. Ağcakənd kənd iəd
A ğ c a k ə n d k.
Oruclu k.
Təzəkənd k.
Zağalar k.

4. Ağdaban kənd iəd
A ğ d a b a n k.
Bağırlı k.
Çayqovuşan k.

5. Almalıq kənd iəd
A l m a l ı q k.
Böyükdüz k.
Laçın k.

6. Aşağı Ayrım kənd iəd
A ş a ğ ı A y r ı m k.
Boyaqlı k.
Yuxarı Ayrım k.

7. Bağlıpəyə kənd iəd
B a ğ l ı p ə y ə k.
Vəng k.

8. Başlıbel kənd iəd
B a ş l ı b e l k.
Alırzalar k.
Çovdar k.
Xallanlı k.
Şahkərəm k.

9. Comərd kənd iəd
C o m ə r d k.
Nəcəfalı k.
Pirilər k.
Tağılar k.

10. Çaykənd kənd iəd
Ç a y k ə n d k.
Kəndyeri k.
Qasımlar k.
Mişni k.
Rəhimli k.

11. Çəpli kənd iəd
Ç ə p l i k.
İlyaslar k.

12. Çıraq kənd iəd
Ç ı r a q k.
Məmmədsəfi k.
Tövlədərə k.

13. Dalqılınclı kənd iəd
D a l q ı l ı n c l ı k.
Barmaqbinə k.
Dərəqışlaq k.
Otaqlı k.
Otqışlaq k.

14. Daşbulaq kənd iəd
D a ş b u l a q k.
Allıkənd k.
Böyürbinə k.
Günəşqaya k.

15. Dəmirçidam kənd iəd
D ə m i r ç i d a m k.
Qanlıkənd k.

16. Əsrik kənd iəd
Ə s r i k k.
Alıbəyli k.
Çobangərəhməz k.
Çorman k.

17. Günəşli kənd iəd
G ü n ə ş l i k.
Ağbulaq k.
Nəbilər k.

18. Hacıkənd kənd iəd
H a c ı k ə n d k.
Başkənd k.

19. İstibulaq kənd iəd
İ s t i b u l a q k.
Ağdaş k.
Göydərə k.

20. İstisu qəsəbə iəd
İ s t i s u q.

21. Keşdək kənd iəd
K e ş d ə k k.

22. Qamışlı kənd iəd
Q a m ı ş l ı k.
Bağırsaq k.

23. Qaraçanlı kənd iəd
O r t a Q a r a ç a n l ı k.
Aşağı Qaraçanlı k.
Baş Qaraçanlı k.
Xoləzəy k.
İmanbinəsi k.
Tatlar k.

24. Qılınclı kənd iəd
Q ı l ı n c l ı k.
Alçalı k.
Quzeyçirkin k.

25. Lev kənd iəd
L e v k.
Çopurlu k.

26. Mərcimək kənd iəd
M ə r c i m ə k k.
Ağqaya k.

27. Milli kənd iəd
B i r i n c i M i l l i k.
İkinci Milli k.
Üçüncü Milli k.

28. Mollabayramlı kənd iəd
M o l l a b a y r a m l ı k.

29. Nadirxanlı kənd iəd
N a d i r x a n l ı k.

30. Sarıdaş kənd iəd
S a r ı d a ş k.
Güneypəyə k.

31. Seyidlər kənd iəd
S e y i d l ə r k.
Cəmilli k.

32. Susuzluq kənd iəd
S u s u z l u q k.
Qasımbinəsi k.

33. Şaplar kənd iəd
Ş a p l a r k.
Məmməduşağı k.

34. Şurtan kənd iəd
A ş a ğ ı Ş u r t a n k.
Orta Şurtan k.
Soyuqbulaq k.
Yuxarı Şurtan k.

35. Taxtabaşı kənd iəd
T a x t a b a ş ı k.
Yenikənd k.

36. Təkəqaya kənd iəd
T ə k ə q a y a k.
Babaşlar k.
Bozlu k.

37. Tirkeşəvənd kənd iəd
T i r k e ş ə v ə n d k.
Qalaboyun k.
Qaraxançallı k.
Qazıxanlı k.
Zərqulu k.

38. Yanşaq kənd iəd
Y a n ş a q k.
Yanşaqbinə k.
Zallar k.

39. Yellicə kənd iəd
Y e l l i c ə k.
Alolar k.
Armudlu k.
Həsənlər k.
Kaha k.
Təkdam k.

40. Zar kənd iəd
Z a r k.
Bəzirxana k.
Hacıdünyamalılar k.

41. Zəylik kənd iəd
Z ə y l i k k.
Hopurlu k.
Şeyinli k.

42. Zivel kənd iəd
Z i v e l k.

43. Zülfüqarlı kənd iəd
Z ü l f ü q a r l ı k.
Keçiliqaya k.
Qaragüney k.

Dalidag.azKateqoriya: Manşet / Kəlbəcər
Tarix: 12-03-2024 13:11
Baxış sayı: 2401
Adınız:*
E-Mail:
Şərhiniz:
Kodu yazın: *
yenilə, əgər kod görünmürsə
Yazı axını